Bir taraftan EK1’de tanımlanan aracı, kira ücreti karşılığında kullanmak üzere teslim alan KİRACI ile, diğer taraftan bu aracı kiraya veren KİRALAYAN, araç kiralaması ile ilgili olarak aşağıda açıklanan koşullarda anlaşmaya varmışlardır.

 1.KİRA DÖNEMİ-KİRA SÜRESİ VE ARAÇ TESLİMİ; Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte, periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilmiştir. KİRACI, söz konusu aracı, hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.(EK1’de hasar bölümünde belirtilenler hariç.) Söz konusu araç teslim edildiği tarihten itibaren EK1’de belirtilen süre boyunca kesintisiz olarak ve değiştirmeden kirada tutulacaktır.

 2.ARACIN KULLANIMI; Araç, EK1’de kimlik bilgileri belirtilen, en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI tarafından kullanılacaktır. Ek sürücü için aynı koşullar geçerli olup EK1’de  adı ve ehliyeti yazılmış olmalı ve bu şartnameyi tüm koşullarıyla kabul ederek KİRACI olarak imzalamalıdır. Sürücünün ve ek sürücünün en az 25 yaşında olması gerekir. KİRACI, kiralanan aracı EK1’de yer alan ek sürücünün de bu şartnamenin tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Kiracının şirket olması durumunda, sürücü belgeleri bulunan kişilerden başkası aracı kullanamaz, aksi halde kiralayan tarafından söleşmenin feshi yoluna gidilecek olup bu gibi durumlarda tüm sorumluluk kiracıya aittir.

 3.KİRACI, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, hasar, hırsızlık, kayıp durumunda aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir. Ayrıca en kısa sürede KİRALAYAN’a bilgi verecektir.

 a)Aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınması,

b)İmkân bulunması dâhilinde araç ve/veya araçların fotoğraflarının çekilmesi,

c)Şayet varsa olaya karışan diğer araçların sürücülerinin adları, adresleri, sürücü belgeleri numaraları, mümkün olduğu takdirde Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaraların temin edilmesi,

d)Yukarıda a,b,c maddelerinde belirtilen söz konusu evrakların en geç 48 saat içerisinde KİRALAYAN’a teslimi.

 

4.KİRACI,3.maddede belirtilen kaza evraklarının temini ve KİRALAYAN’a belirtilen sürede teslim edilmemesinden ötürü doğacak maddi-manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı kabul eder. Aracın herhangi bir olay nedeniyle, KİRACI’nın kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması durumunda geri alınmadı için yapılacak her türlü girişime ilişkin yapılacak harcamalar KİRACI’ya aittir.

 

5.KİRACI tarafından araç stepnesi, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla birlikte teslim aldığı gibi hasarsız, bakımlı ve çalışır olarak teslim aldığı KİRALAYAN ofisine ve EK1’de belirtilen günde iade ve teslim edecektir. KİRACI bütün uzatmalar için KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın onayını alacaktır.1 günden sonraki gecikmelerde durum adli makamlara intikal ettirilerek KİRACI, ek sürücü ve kefil hakkında suç duyurusunda bulunulur.

 

6.KİRACI’nın bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymaması, ödeme yapmaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde, KİRACI, KİRALAYAN’a bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları 1500TL muafiyet bedelinden ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması sırasında, araçta bulunan nesne yada maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir. KİRACI, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp, cezai sorumluluk yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

 

7.KİRACI, araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.s.gibi) ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda ve aşırı yük ile, açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında, herhangi bir araç ya da treyleri çekmekte veya itmekte, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde, Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil) kısaca olağan dışı kullanılamaz. Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde KİRALAYAN EK1’den doğan diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek araca madde 6’da belirtilen şartlarla el koyma ve bu nedenle meydana gelmiş zararları isteme hakkına sahiptir.

 

8.KİRALAYAN Kiraladığı aracı hiçbir şekilde Türkiye sınırları dışına çıkartılamaz.

9.KİRACI bu sözleşme ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı bir başkasına kiralayamaz, satamaz, ödünç kullandıramaz ya da bunları yapma eylemine giremez.

10.KİRACI, kiralamış olduğu aracın kayıp(hırsızlık),kaza, yangın ve üçüncü kişilere verebilecekleri tüm zararlar ile ilgili önlemleri almayı (aracın emniyet altına alınması, rapor tutulması vs.)taahhüt eder.

 

11. Aracı kullanan ehliyet sahibi kişi alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise, yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda, (kaza raporuna kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) aracın ruhsatında belirtilen taşıma, haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar, KİRACI’nın kazada asli kusur sahibi olması durumunda sigorta poliçesinde belirtilen ‘’Teminat dışı zararlar’’ın ortaya çıkması durumunda, trafik kaza raptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, TC. Kanunlarına göre suç sayılan bir fiil araçla birlikteyken ya da araç vasıtasıyla işlemeleri halinde, araç, anahtarı üzerinde olmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmadan otoparkta veya başka bir yerde bırakılmışsa, araç, kilitli olmamakla birlikte aracın ruhsatı üzerindeyken bırakılmış ve bu durumdayken çalınmış ve KİRALAYAN’a araç ruhsatını ve anahtarını teslim edemiyorsa, cam kırılması, lastik tamiri yada değişimi, radyo hırsızı, lastik hırsızlığı KİRACI tarafından ödenir. Her türlü hasar ve hırsızlık diğer koşullara bakılmaksızın KİRACI tarafında ödenir.

 

12. Yukarıda 11.maddede belirlenmiş hallerin dışında meydana gelen kaza sonucu araçtaki her türlü hasar durumunda kiracı, 1500 TL’ye kadar hasardan sorumludur. Bu takdirde aracın tamirde kaldığı süre boyunca aracın günlük kira bedelleri nispetince kira bedeli ödemekle yükümlüdür. Kiracının, meydana gelen kazada tamamen kusursuz olması durumunda her hangi bir hasar ödeme yükümlüğü yoktur.

 

13.KİRACI, kira süresi içinde kiraladığı araçtan dolayı üçüncü kişilere karşı Trafik Sigortası Kapsamı dışındaki maddi-manevi tüm sorumlulukları kabul eder. Kira sözleşmesi devamı sırasında ve sözleşme dolmuş olsa da kiracının aracı teslim etmemesi durumunda, kiracı KTK hükümlerine göre aracı işleten konumundadır. Aracın kiralayana teslim edilmesi anına kadar kiralayan aracı işleten sıfatı bulunmaktadır.

 

14.KİRALAYAN, KİRACI’nın kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçta bulunan kişi ve/veya mamul, ekipman, parça vb.nin herhangi bir sebeple göreceği hasar ve kayıplarla ilgili olarak veya KİRACI tarafından yada bırakılan herhangi bir mal yada eşyadan doğacak maddi-manevi kayıplardan, cezai sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya vereni bahsedilen türde kayıp, ceza, sorumluluk ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.

 

15.KİRALAYAN, aracın üretimini yapmadığından, aracın yada yedek parçalarını mekanik ve imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KİRACI, mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder.

 

16.KİRACI, kiraladığı aracı nedeni ne olursa olsun şartnamede gösterilen tarihten önce iade etme talebinde bulunamaz. Aksi durumda, sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

17.KİRACI aracın kullanımından doğan her türlü akaryakıt, otoyol, köprü geçiş ücreti, tüm trafik cezaları, otopark ücretlerini, kira bedeliyle birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik cezaları, araç hırsızlık sorumluluk bedeli, akaryakıt bedeli, şoför bedeli, köprü geçiş bedeli, gecikme cezası bedeli, tek yön ücreti, teslim alma ücreti, teslim etme ücreti, tazminat ve bu şartnameye göre ödenmesi gereken diğer tüm bedelleri ödemeyi kabul eder.

18.KİRACI’nın tebligat adresi EK1’de belirtilen KİRACI adresi olup, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe tebligat kanununun 35.maddesi uygulanır.

19.Bu uzun süreli kira şartnamesinde KİRACI 2918 sayılı yasanın 3.maddesi çerçevesinde işleten durumda olup taraflar bu şartnameden doğan itilafların çözümünde ÇORLU mahkemelerini ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.

20.Kiracı www.procarotokiralama.com sitesinde referans olarak gösterilmeyi ve logosunun referans bölümünde eklenmesini, bu husustan kiralayana her hangi bir yükümlülük yüklemeden kabul eder.

21. KİRACI 21 maddeden ibaret 4 sayfadan ve EK1’den oluşan bu araç kiralama sözleşmesini tamamını okuduğunu ve tüm maddeleri üzerinde mutabık kalarak kabul ettiğini beyan eder. İş bu sözleşme 1 nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Sözleşmenin ekinde EK1 olarak yer alan bölümün iş bu sözleşmeden bütün ve ayrılmaz bir parçasıdır.